PROGRAM WYBORCZY

Dialog – diagnoza – działanie

Sopot na piątkę

 

 1. OTWARTY URZĄD
 • Transparentność pracy Prezydenta Miasta Sopotu i jego zastępców: publikowanie na stronie urzędu kalendarza spotkań, dostęp do informacji o zawieranych umowach i kontraktach oraz wydatkach ze służbowych kart płatniczych. Informacja ma być widoczna, aktualna i kompletna.
 • Zwiększenie dostępu Sopocian do informacji o życiu miasta: Sopocka Platforma Informacyjna – internetowa TV, mobilne punkty obsługi (BOK) w określony dzień tygodnia delegowany urzędnik pomaga i wspiera mieszkańców w skutecznym korzystaniu z usług i e-urzędu. Cyfryzacja kontaktu z urzędem, wszystkie miejskie opłaty drogą elektroniczną.
 • Informowanie mieszkańców o wydatkach: wysokości dotacji przekazywanych dla gminnych jednostek, wydatków m.in. na utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, realizację inwestycji, bieżące zakupy wykonywane na potrzeby urzędu a także wysokość dotacji przekazywanych dla gminnych jednostek.
 • Wsłuchiwanie się w głos Sopocian: obowiązkowe punkty konsultacyjne, spacery badawcze i debaty podwórkowe, aplikacja mapowania miejskich niedogodności.
 • BO v2.0 kolejny etap profesjonalizacji budżetu obywatelskiego: zwiększenie kwoty na budżet obywatelski, lokalne konsultacje i wspólne wyłanianie pomysłów do wniosków, zewnętrzna ewaluacja, zaplanowanie środków na późniejsze utrzymanie obiektów, które powstały w ramach budżetu obywatelskiego.
 1. ZDROWY SOPOT
 • Większe środki na świadczenia medyczne: profilaktyka, rehabilitacja i fizjoterapia
 • Sopocki Ośrodek Promocji Zdrowia – efektywne programy promujące zdrowy styl życia w połączeniu z profilaktycznymi badaniami. Sopocki program profilaktyki zdrowotnej dla seniorów i dzieci (darmowy basen dla seniorów). Celem SOPZ jest integracja gminnych i ministerialnych programów profilaktyki zdrowotnej, działalności zakładów leczniczych, POZ oraz instytucji edukacyjnych.
 • Telecentrum Opieki dla seniorów: teleopieka jako pakiet podstawowej opieki.
 • Uzdrowisko dla sopocian: opracowanie Strategii rozwoju sopockiego uzdrowiska. Uzdrowisko dla mieszkańców –  lepsze wykorzystanie potencjału uzdrowiskowego (z bazą zabiegową) – stworzenie  kompleksowego programu dla sopocian z dostępem do tej bazy (zwiększenie programów medycznych i profilaktycznych oraz możliwości skorzystania z konsultacji i porad lekarza). Ogólnodostępna tężnia solankowa. Bezpłatna komunikacja miejska dla kuracjuszy. Wyraźne zaznaczenie stref uzdrowiskowych na terenie miasta (z tablicami informacyjnymi). Większy nacisk wizerunkowy na promocję Sopotu jako uzdrowiska. 
 1. ŻYJ I MIESZKAJ W SOPOCIE
 • Poszerzanie zasobów mieszkań czynszowych: pozyskiwanie i budowa mieszkań czynszowych dla rodzin, promowanie zabudowy wielopokoleniowej przeznaczonej dla osób w różnym wieku i stopniu niepełnosprawności. Opracowanie Strategii Zarządzania Zasobami Komunalnymi.
 • Rozszerzenie „Sopockiej Karty”: godzina parkowania w każdym miejscu za darmo dla mieszkańców.
 • Stop betonowaniu Sopotu: zaostrzenie procedur sprzedaży terenów pod budownictwo komercyjne.
 • Otwarta przestrzeń publiczna: witalizacja podwórek, budowa ogrodów sąsiedzkich.
 • Rodzic ma etat: pakiet rodzinny wspierający powrót rodzica do pracy oraz pracę rodziców w okresie wakacyjnym (niania za darmo)
 • Naprawa ulic i chodników: opracowanie mapy niezbędnych napraw i przyjęcie planu czasu realizacji zależnie od stopnia dysfunkcjonalność, tzw. Publiczny Rejestr remontów ulic i chodników.
 • Bezpieczeństwo społeczne: kontrola bezpieczeństwa na ulicach, usprawnienie działania służb ratowniczych i straży miejskiej, wychowanie do pokoju w programie przedszkolnym i szkolnym, zwiększanie świadomości społecznej w zakresie tolerancji poprzez organizowanie akcji integrujących mieszkańców o różnych poglądach, wieku, wyznania. 
 1. ZAWSZE ZIELONY SOPOT
 • Wprowadzenie “Zielonej strategii” dla Sopotu: opracowanie aktualnego bilansu terenów zielonych, utrzymania terenów zielonych na dotychczasowym poziomie, zwiększenie nakładów (w tym sprzątania i jednoroczne nasadzenia) na parki, tereny zielone i lasy w granicach miasta we współpracy m.in. z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym
 • Przywrócenie funkcji ogrodnika miejskiego: nasadzenia roślinności tłumiącej hałas, zatrzymującej wodę i oczyszczającej miasto – wykorzystywanie każdej wolnej przestrzeni w mieście na zielone skwery. Ekologiczny park maszynowy do konserwacji zieleni (zasilany energią odnawialną).
 • Miejski transport ekologiczny: bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich sopocian i osób, które opłaciły taksę uzdrowiskową, przystosowanie do potrzeb mieszkańców tras i przystanków komunikacji miejskiej, opracowanie strategii ograniczenia ruchu komunikacyjnego w centrum Sopotu, rozbudowa ścieżek rowerowych i cyklostrady wzdłuż torowiska.
 • Energooszczędność: współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie instalacji ekologicznych źródeł energii (bonifikata z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych), miejskie oświetlenie LEDowe i fotowoltaiczne, kontynuacja programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.
 • Czysty Sopot: alert śmietnikowy (sms, aplikacja), edukacja, wielopunktowe pomiary emisji CO2 i pyłów zawieszonych. Stosowanie rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenia jak farby pochłaniające pyły (np. do wiaduktów przy ul. 3 Maja czy ul. Podjazd), nowe nawierzchnie drogowe (w części uzdrowiskowej – np. ul. Bitwy Pod Płowcami, Grunwaldzka, Parkowa) minimalizujące hałas drogowy i kolejowy.
 1. KURORT Z KLASĄ (przedsiębiorczość i kultura)
 • Program „Pracownia dla sopockiego artysty”: preferencje w wynajmie pracowni dla sopockich artystów i rzemieślników, galeria sprzedażna prac sopockich artystów
 • Rada Sopockich Przedsiębiorców i Pracodawców: ciało doradcze przy RM
 • Miejska aplikacja sopockich firm i atrakcji: platforma współdzielenia usług
 • Nie tylko Monciak: rozciągnięcie oferty kulturalno-rozrywkowej
 • Architektura 60+: opracowanie sopockiej mapy barier architektonicznych oraz wdrożenie programu systematycznej ich likwidacji, miejsca zielonej aktywności i wypoczynku (ławki, zadaszenia, miejsca piknikowe).
 • Metropolia: zintegrowana sieć dróg rowerowych w obszarze metropolitarnym, współpraca z Gdańskiem i Gdynią w rewitalizacji granicznych terenów i komunikacji publicznej

 

2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.